وب سایت فروشگاهی

پکیج 3  
طراحی وب سایت فروشگاهی همراه تا 200 محصول  1,980,000
 اضافه نمودن هر 50 محصول جدید 200,000
به روز رسانی قیمت ها و اضافه نمودن موجودی کالا  150,000
 
خدمات قابل ارائه اضافه:  
* ارائه خدمات سئو برای وب سایت با ضریب 1.5
به قیمت ها ی بالا محاسبه خواهد شد.
 
* اضافه نمودن صفحات جدید شامل مقالات و
فرم ها و … و ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ
به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.
پکیج 2  
طراحی وب سایت فروشگاهی همراه تا 100 محصول  1,680,000
 اضافه نمودن هر 50 محصول جدید 250,000
به روز رسانی قیمت ها و اضافه نمودن موجودی کالا  150,000
 
خدمات قابل ارائه اضافه:  
* ارائه خدمات سئو برای وب سایت با ضریب 1.5
به قیمت ها ی بالا محاسبه خواهد شد.
 
* اضافه نمودن صفحات جدید شامل مقالات و
فرم ها و … و ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ
به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.
پکیج 1  
طراحی وب سایت فروشگاهی همراه تا 50 محصول  1,380,000
اضافه نمودن هر 50 محصول جدید  300,000
به روز رسانی قیمت ها و اضافه نمودن موجودی کالا 150,000
   
خدمات قابل ارائه اضافه:  
* ارائه خدمات سئو برای وب سایت با ضریب 1.5
به قیمت ها ی بالا محاسبه خواهد شد.
 
* اضافه نمودن صفحات جدید شامل مقالات و
فرم ها و … و ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ
به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.